top of page

PSYATWORK S.L., hierna Psy@Work, gevestigd te Carrer Mallorca 281, 2, 1, Barcelona (Spanje), is de eigenaar van deze website en de e-Coaching Applicatie (myCo@ch, (vanaf nu de "Applicatie" genoemd)), en is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die door gebruikers via deze website worden verstrekt.

De gebruiker wordt geïnformeerd over en stemt in met de verwerking van de verstrekte gegevens tijdens het surfen op de website en de gegevens die worden gegenereerd als gevolg van het gebruik ervan, met inbegrip van, indien van toepassing, communicatie of internationale overdracht van gegevens die kunnen worden gedaan, voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Waarom verzamelen we gegevens over de bezoeken van onze klanten?

Indien de verstrekte gegevens betrekking hebben op andere derden dan de gebruiker, garandeert de gebruiker dat hij de voorafgaande toestemming van deze derden voor de mededeling van zijn gegevens heeft verkregen en dat hij deze derden op de hoogte heeft gebracht van de doeleinden van de verwerking, de mededeling en de andere voorwaarden die in de rubriek "Privacybeleid en gegevensbescherming" zijn vermeld.

In ieder geval is het gebruik van de website door minderjarigen jonger dan 14 jaar verboden. Bijgevolg verklaart de Gebruiker dat hij of zij ouder is dan 14 jaar en dat alle verstrekte gegevens met hem of haar overeenstemmen. Minderjarigen jonger dan 14 jaar die persoonlijke gegevens verstrekken via de formulieren op de website moeten vooraf toestemming hebben van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die gewaarschuwd zijn dat zij volgens de huidige wetgeving verantwoordelijk worden geacht voor alle handelingen uitgevoerd door de minderjarigen die ze onder onder hun hoede hebben.

De gebruiker garandeert de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de verstrekte persoonsgegevens.

Het gebruik van deze website en de Applicatie, is onderworpen aan het Privacy- en Persoonsgegevensbeschermingsbeleid, de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiebeleid, zoals hieronder beschreven. Lees ze aandachtig door. Het feit dat je je toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van het daarin opgenomen materiaal, houdt in dat je dit beleid en deze voorwaarden vooraf zonder voorbehoud hebt gelezen en geaccepteerd.

privacybeleid en gegevensbescherming

Bij Psy@Work hechten wij veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en het zo transparant mogelijk behandelen ervan. Om deze reden, zodat jij beslist hoe we ze kunnen behandelen en om jouw rechten te kennen, vind je hieronder informatie over de behandeling van de gegevens die je verstrekt via deze website.

De informatie en/of persoonlijke gegevens die je u verstrekt zijn de verantwoordelijkheid van:

- Identiteit: PSYATWORK, S.L., NIF B 66 30 85 86

- Postadres: Carrer Mallorca 281, 2, 1, Barcelona, 08037 (Spanje)

- Contact: info@psyatwork.com

1. Over de verzameling, het gebruik en de bescherming van persoonlijke gegevens bij het gebruik van Psy@Work

Wanneer de klant gebruik maakt van het platform van Psy@Work, verzamelen we automatisch informatie over zijn/haar bezoek. Dit omvat de pagina's die hij/zij aanklikt en de gegevens die hij/zij verstrekt. We gebruiken deze informatie om te controleren hoe mensen het platform gebruiken en om hen de e-Coaching diensten aan te bieden. Alle informatie die de klant invoert in de Applicatie, zoals zijn/haar profiel, taken, antwoorden en testresultaten, zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals hieronder gespecificeerd onder nummer 4.

2.  Automatisch verzamelde gegevens

Elke keer dat een klant Psy@Work of de Applicatie bezoekt, verzamelen we automatisch gegevens over zijn/haar bezoek. Dit houdt in: - Welke pagina's de klant als eerste heeft ingevoerd - Welke pagina's de klant bezoekt - Of de klant de website eerder heeft bezocht - Van welke website de klant afkomstig is - Hoe lang de klant op de pagina is gebleven - Het (de) sleutelwoord(en) die de klant in de zoekmachine heeft ingevoerd - Het IP-adres van de klant - Het besturingssysteem, het type browser en de versie die de klant gebruikt - De schermresolutie en het aantal kleuren dat door de PC van de klant wordt gebruikt - De taal, het land en de zone/stad. De gegevens worden verzameld met behulp van cookies, zogenaamde "web beacons" en logbestanden. De meeste websites of online media verzamelen dit soort gegevens, dus dit is de standaardpraktijk.

3.Waarom verzamelen we gegevens over de bezoeken van onze klanten?

We gebruiken de niet-persoonlijke gegevens van cookies, webbakens en logbestanden om te leren hoe de klant Psy@Work en de Applicatie gebruikt. We houden in de gaten welke pagina's gebruikers min of meer interessant vinden. Dit helpt ons om Psy@Work en de Applicatie verder te ontwikkelen en te verbeteren, waardoor ze gebruiksvriendelijker en -relevanter worden. We gebruiken de verzamelde gegevens over trends en gebruikersgedrag zowel intern als in het openbaar voor marketingdoeleinden, zoals trendrapportages op basis van cijfers uit bezoekersstatistieken. Dit soort gegevens wordt verzameld voor alle of grotere groepen bezoekers. Ook hier bevatten ze geen informatie waarmee de klant persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Als de klant is geregistreerd als gebruiker van de Psy@Work-applicatie, worden cookies ook gebruikt om de aanmeldingsvelden vooraf in te vullen.

 

4. Hoe worden de persoonsgegevens van de klant beschermd?

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot geselecteerde Psy@Work-medewerkers en leveranciers. We doen ons uiterste best om de gegevens van de klant zo goed mogelijk te beveiligen, maar we kunnen de veiligheid van deze gegevens niet garanderen, wanneer ze via het internet worden overgedragen. Wanneer gegevens via het internet worden overgedragen, bestaat er een zeker risico dat anderen er ongeoorloofd toegang toe krijgen. Met andere woorden, de veiligheid van de gegevensoverdracht is de verantwoordelijkheid van de klant. De gegevens van de klant worden niet aan derden verstrekt zonder zijn/haar toestemming, tenzij de wetgevende autoriteiten eisen dat ze worden verstrekt.

 

 

5. Welke rechten heb je? Als betrokkene heb je de volgende rechten onder

De wetgeving inzake gegevensbescherming en wij, als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens, zullen deze rechten met betrekking tot jouw gegevens naleven:

- het recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens;

- het recht om eventuele fouten in jouw persoonsgegevens te corrigeren;

- het recht om ons te vragen geen contact meer met je op te nemen met betrekking tot direct marketing;

- rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming;

- het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te verhinderen;

- het recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

- het recht om de gegevens te wissen; en

- het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving hebben behandeld.

 

Als je opmerkingen, zorgen of klachten hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen (info@psyatwork.com). Wij zullen binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek reageren op alle rechten die je uitoefent, tenzij het verzoek bijzonder complex of omslachtig is, in welk geval wij binnen drie maanden zullen reageren (wij zullen je binnen de eerste maand op de hoogte stellen als het langer dan een maand duurt voordat wij kunnen reageren). Wanneer een antwoord van ons binnen een bepaalde termijn vereist is op grond van de gegevensbeschermingswetgeving, zullen wij binnen die termijn reageren.

Recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens

je kunt vragen welke persoonsgegevens wij over je  hebben en welke je krijgt:

- een overzicht van deze persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben;

- details over het doel waarvoor ze worden of zullen worden gebruikt;

- gegevens over de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden of kunnen worden verstrekt, ook als zij zich in het buitenland bevinden en welke bescherming wordt gebruikt voor die buitenlandse overdrachten;

- nadere gegevens over de periode waarin zij wordt bewaard of de criteria die wij gebruiken om te bepalen hoe lang zij wordt bewaard;

- details over jouw rechten, met inbegrip van het recht op correctie, uitwissing, beperking of bezwaar tegen de verwerking;

- alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

- of we geautomatiseerde besluitvorming of profilering uitvoeren, en waar we dat doen, informatie over de betrokken logica en het beoogde resultaat of de gevolgen van die besluitvorming of profilering (houd er rekening mee dat we op dit moment geen profilering uitvoeren - we zullen je op de hoogte stellen als dit verandert); en

- waar jouw persoonsgegevens worden overgedragen vanuit de EER, welke waarborgen er zijn.

 

Recht om jouw persoonlijke gegevens bij te werken of eventuele fouten in jouw persoonlijke gegevens te corrigeren

je kunt van ons eisen dat wij eventuele fouten in jouw uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, kosteloos corrigeren. Als je dit wilt doen, graag:

- e-mailen of schrijven naar ons (info@psyatwork.com);

- ons voldoende informatie geven om je te identificeren (bijv. naam, registratiegegevens); en

- laat ons weten welke informatie onjuist is en waar het door vervangen moet worden. Indien wij verplicht zijn om jouw persoonsgegevens bij te werken, zullen wij de ontvangers ervan op de hoogte stellen aan wie die persoonsgegevens (indien van toepassing) zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Het is jouw verantwoordelijkheid dat alle aan ons verstrekte persoonsgegevens juist en volledig zijn. Als de informatie die je ons hebt verstrekt, verandert, laat het ons dan zo snel mogelijk weten (info@psyatwork.com).

 

Recht om te vragen geen contact met je op te nemen via direct marketing.

Wij hebben een legitiem belang om je elektronische communicatie te sturen in verband met de Service en aanverwante zaken (die onder meer kunnen bestaan uit nieuwsbrieven, aankondiging van nieuwe functies, enz.) We kunnen je ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel je daar niet op hoeft te reageren. Je kunt ons vragen om geen contact meer op te nemen voor direct marketing doeleinden. Als je dit wilt doen, kun je ons mailen of schrijven (info@psyatwork.com). Je kunt de Sessie- en Taakherinneringen stoppen met behulp van de AAN/UIT-knoppen in "Mijn instellingen", te vinden in de Applicatie.

 

Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of te verhinderen

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensverwerking kun  je verzoeken dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten als:

- je u denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn (maar wij zullen opnieuw beginnen met de verwerking zodra wij hebben gecontroleerd en bevestigd dat deze juist is);

- de verwerking onrechtmatig is, maar je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens wissen;

- wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking; of

- je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking omdat je van mening bent dat jouw belangen zwaarder moeten wegen dan de basis waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien je gebruik maakt van je recht om ons te beperken in de verwerking van jouw  persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens blijven verwerken indien:

- je instemt met een dergelijke verwerking;

- de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

- de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten van andere personen of rechtspersonen; of

- de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid  

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming kun je vragen om een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens die je  aan ons hebt verstrekt en die wij elektronisch bewaren, of om deze rechtstreeks aan een andere partij te verstrekken. Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die je u aan ons hebt verstrekt - het strekt zich niet uit tot door ons gegenereerde gegevens. Daarnaast geldt het recht op gegevensoverdraagbaarheid ook alleen waar:

- de verwerking is gebaseerd op jouw  toestemming of voor de uitvoering van een contract; en

- de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd.

 

Recht op wissen

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming kun je  ons vragen (info@psyatwork.com) om jouw persoonsgegevens te wissen wanneer: je u denkt dat wij jouw persoonsgegevens niet nodig hebben om ze te verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet;

- als je ons toestemming had gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, je die toestemming intrekt en wij jouw persoonsgegevens niet op een andere manier wettelijk kunnen verwerken;

- je bezwaar maakt tegen onze verwerking en wij geen wettelijke basis hebben om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken;

- jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet zijn gewist op het moment dat dit had moeten gebeuren; of

- de persoonsgegevens moeten worden gewist om aan de wet te voldoen.

 

 

6. Intrekking van de toestemming

Indien je niet langer instemt met onze verwerking van jouw gegevens (met betrekking tot alle toestemmingen die je hebt gegeven onder dit Privacybeleiddocument), kun je ons verzoeken deze verwerking te staken door contact met ons op te nemen via e-mail (info@psyatwork.com). Houd er rekening mee dat als je jouw toestemming voor een dergelijke verwerking intrekt, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van cookies, het voor ons niet mogelijk is om de gehele of een deel van de dienst aan je te leveren.

terms of use

gebruiksvoorwaarden

1. Reikwijdte en gebruik van het abonnement

Deze voorwaarden regelen de rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van de diensten van Psy@Work en psyatwork.com en andere nationale internet LTD's die door het moederbedrijf Psy@Work S.L., Carrer Mallorca 281, 2, 1, Barcelona, Spanje, worden geleverd. De diensten van Psy@Work omvatten - maar zijn niet beperkt tot - de website, FaceBook pagina, enPsy@Work E-Coaching applicatie. Het abonnement verleent de klant (d.w.z. de rechtspersoon die zich voor het abonnement heeft aangemeld) het recht om de applicatie Psy@Work E-Coaching te gebruiken. Het abonnement mag niet worden gebruikt door andere personen of organisaties dan de klant.

 

 

2. Aanvaarding van het abonnement

Door je in te schrijven voor de diensten die onder Psy@Work worden geleverd, accepteer je de Abonnementsvoorwaarden ("de Voorwaarden") zoals hieronder beschreven.

3. Duur en beëindiging van het abonnement

Psy@Work biedt betaalde abonnementen aan. Het abonnement gaat in vanaf de datum waarop de klant zich aanmeldt voor Psy@Work. Het abonnement kan op elk moment worden opgezegd onder Mijn instellingen > Abonnement opzeggen.

4. Klantgegevens

De klant is eigenaar van de gegevens die in de Applicatie zijn opgeslagen en mag deze naar eigen goeddunken gebruiken. Klanten die zich bij Psy@Work registreren, krijgen een door henzelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Psy@Work is niet verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden die de klant als geregistreerde gebruiker kan oplopen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de gebruikersnamen en wachtwoorden die hij als geregistreerde gebruiker krijgt, goed te beheren.

5. Werkende stabiliteit

Psy@Work streeft naar de hoogst mogelijke mate van bedrijfsstabiliteit, maar is niet verantwoordelijk voor storingen die worden veroorzaakt door factoren waar het geen controle over heeft. Dergelijke storingen omvatten - maar zijn niet beperkt tot - stroomstoringen, fouten die zich voordoen in modemapparatuur, ADSL-verbindingen, telecommunicatieverbindingen of dergelijke. Psy@Work streeft er in ieder geval naar om de normale werking zo snel mogelijk te herstellen.

 

6. Onderhoud van de aanvraag 

Psy@Work heeft het recht om operationele wijzigingen in de Applicatie aan te brengen voor verbeteringen of anderszins (bijvoorbeeld door het ontwikkelen of vervangen van technische apparatuur, onderhoud of het updaten van software) zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. In sommige omstandigheden kan het nodig zijn om de toegang tot de Applicatie op te schorten, meestal tussen 22.00 uur en 7.00 uur CET. Een dergelijke opschorting zal indien mogelijk vooraf aan de klant worden gemeld. Psy@Work is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke opschorting.

 

 

7. Rechten

De Applicatie is auteursrechtelijk beschermd en blijft het volledige eigendom van Psy@Work S.L. Psy@Work S.L. kan te allen tijde haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen aan elke aan Psy@Work S.L. gelieerde onderneming, dochteronderneming of business unit. Met uitzondering van hetgeen hierboven is bepaald, mogen de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst niet worden overgedragen aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

8. Aansprakelijkheid van Psy@Work

Psy@Work heeft redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de Applicatie virusvrij is, maar er wordt geen garantie gegeven dat de Applicatie vrij is van besmetting met virussen of dergelijke, en Psy@Work is niet aansprakelijk als dit niet het geval is. Voor zover toegestaan door de Spaanse wet, wijst Psy@Work alle garanties met betrekking tot de Applicatie af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - enige impliciete garanties van geschiktheid of deugdelijkheid voor een bepaald doel. Psy@Work is niet aansprakelijk voor oplossingen van derden die beschikbaar zijn en/of geïntegreerd zijn met de Applicatie. Psy@Work is dus niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit of betrouwbaarheid van de informatie of de resultaten die met dergelijke oplossingen van derden worden verkregen. Evenzo zal Psy@Work niet aansprakelijk zijn voor de beschikbaarheid, veiligheid en functionaliteit van oplossingen van derden, met inbegrip van eventuele schade en/of verlies als gevolg van het gebruik van oplossingen van derden. Psy@Work zal niet aansprakelijk zijn tegenover de klant voor enig verlies of schade (inclusief bedrijfsonderbreking) die direct of indirect ontstaat, behalve in de mate dat een dergelijke aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Psy@Work, haar werknemers, agenten of bevoegde vertegenwoordigers, waarvoor geen limiet geldt, zal de aansprakelijkheid van Psy@Work beperkt zijn tot de waarde van de betalingen die door de klant zijn gedaan voor de periode van 12 maanden voor het optreden van het incident dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid of tot €1.000 (duizend euro), afhankelijk van welke waarde het laagst is.

9. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

De klant bevestigt dat hij gemachtigd is om Psy@Work te instrueren om dergelijke informatie te verwerken en dat alle gegeven instructies rechtmatig zullen zijn. Psy@Work is gebonden aan geheimhouding met betrekking tot alle ontvangen informatie over de klant en zal dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken, behalve wanneer zij daartoe verplicht is door een rechtbank of regelgevende instantie en in dat geval alleen in de mate waarin dat nodig is. Psy@Work heeft de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat systeeminformatie per ongeluk of illegaal wordt vernietigd, verloren gaat of verspild en om te voorkomen dat dergelijke informatie in handen van een onbevoegde partij valt of wordt misbruikt of anderszins wordt behandeld op een manier die in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant gaat ermee akkoord dat een kopie van het door zijn bank aan de klant afgegeven bankcertificaat kan worden opgeslagen in de database van Psy@Work en in een externe database. De klant gaat er ook mee akkoord dat de gegevens die via een bankfeed bij de bank van de klant worden opgevraagd, beschikbaar zijn en worden opgeslagen in de Applicatie.

 

 

10. Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden en het abonnement bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande correspondentie of communicatie, zowel schriftelijk als mondeling. Psy@Work kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, op voorwaarde dat Psy@Work haar klanten niet minder dan 40 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stelt van dergelijke wijzigingen. In dat geval zijn al deze wijzigingen van toepassing op de volgende verlenging van het abonnement.

 

 

12. Geschillen

Op deze voorwaarden is Spaans recht van toepassing, en de rechtbanken van Spanje hebben de exclusieve bevoegdheid om elk geschil over deze Voorwaarden of hun onderwerp te bepalen.

auteursrechtelijke informatie

1. Auteursrecht van materiaal

Tenzij anders vermeld, is al het materiaal op Psy@Work en de toepassing ervan auteursrechtelijk beschermd © door Psy@Work. Het materiaal mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psy@Work.

 

 

2. Voorwaarden voor het gebruik van Psy@Work en de Applicatie

Psy@Work levert de applicatie voor persoonlijk gebruik van de klanten. De klant kan materiaal uit de Applicatie downloaden voor persoonlijk gebruik als hij/zij alle informatie over het auteursrecht en andere eigendomsrechten op het materiaal bewaart. De klant mag ook een paar tekstregels van Psy@Work en de Applicatie citeren zonder specifieke toestemming. Wanneer de klant dit doet, is het onder de voorwaarden dat hij/zij duidelijk maakt dat de offerte afkomstig is van Psy@Work of de Applicatie en dat hij/zij de offerte niet buiten de context of op enige manier gebruikt dat deze verkeerd begrepen kan worden. Ook als dit geen voorwaarde is voor een offerte van Psy@Work en de Applicatie, dient de klant een link te leggen naar Psy@Work en de Applicatie waarvan je de offerte hebt gekopieerd. Anders mag de klant de inhoud van Psy@Work en de Applicatie niet verspreiden, wijzigen, publiceren, hergebruiken, doorsturen of gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder de schriftelijke toestemming van Psy@Work. Deze voorwaarde omvat tekst, afbeeldingen, geluid, ontwerp, afbeeldingen en logo.

3. Persmateriaal

Inhoud gelabeld als "Persbericht" kan worden gebruikt in openbare mededelingen, als je u de bron van de informatie vermeldt.

4. Wijzigingen in de inhoud van Psy@Work en de Applicatie

De inhoud van Psy@Work en de Applicatie zal regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Als je een citaat uit of een link naar Psy@Work of de Applicatie plaatst, dien je je ervan bewust te zijn dat de inhoud die je aanhaalt of waarnaar je een link plaatst, in de toekomst kan veranderen. 

5. Links naar websites van derden

Wij linken naar websites van derden wanneer wij dat relevant vinden. Psy@Work kan natuurlijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor websites van derden of hun inhoud. Neem dus de gebruiksvoorwaarden en copyrightinformatie van de eigenaar van de website van de derde partij in acht. Het feit dat wij een link plaatsen naar websites van derden betekent niet automatisch dat Psy@Work deze websites, hun inhoud of hun producten onderschrijft.

 

6. Beperkte aansprakelijkheid

De inhoud van Psy@Work en de Applicatie is bedoeld voor jouw gemak en voor jouw persoonlijk gebruik. Alles op Psy@Work en de Applicatie wordt geleverd "zoals het is", zonder enige garantie, expliciet noch impliciet. Psy@Work kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele gevolgschade of schade als gevolg van toegang tot of gebruik van Psy@Work en de Applicatie. Evenzo aanvaardt Psy@Work geen aansprakelijkheid voor en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of virussen die jouw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van toegang tot of gebruik van Psy@Work en de Applicatie of de overdracht van materiaal, gegevens, tekst, beelden of geluid van Psy@Work en de Applicatie of afkomstig van Psy@Work en de Applicatie.

 

 

7. Wijzigingen en updates

Psy@Work kan te allen tijde besluiten deze voorwaarden en copyrightinformatie te wijzigen.

 

bottom of page